ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠤ ᠰᠢᠨᠵᠢ

     ᠡᠨᠡ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠦᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠠᠺᠠᠳᠧᠮᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠡ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠩ ᠦᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠨᠤᠮ ᠤᠨ ᠬᠦᠮᠦᠷᠭᠡ ᠳᠦ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠰᠢᠷᠠᠪᠲᠤᠷ ᠴᠠᠭᠠᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠡᠬᠡ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠨ ᠬᠤᠯᠤᠢᠭᠰᠠᠨ ᠦᠵᠦᠭ ᠢᠶᠡᠷ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ ᠪᠢᠴᠢᠮᠡᠯ ᠃ ᠴᠠᠭᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ 17.9×6.1 ᠰᠠᠨᠲ᠋ᠢᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠃ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ ᠲᠠᠢ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠃ ᠭᠡᠮᠲᠦᠯ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠃
    ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠦᠯᠦ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠬᠦ ᠪᠢᠴᠢᠮᠡᠯ ᠢ ᠤᠩᠰᠢᠵᠤ ᠦᠵᠡᠪᠡᠯ ᠨᠡᠢᠲᠡ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠦ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠵᠤ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠳᠦ ᠦᠯᠵᠡᠢᠲᠡᠢ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠨᠦ᠋ᠭᠥᠳ ᠢ ᠲᠡᠭᠦᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ ᠃
    ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠦ ᠦᠯᠵᠡᠢᠲᠡᠢ ᠡᠷᠭᠢᠭᠦᠯᠭᠡ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠵᠦᠢᠯᠡᠰ ᠂ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠤ ᠦᠯᠵᠡᠢᠲᠡᠢ ᠵᠢᠰᠤ ᠨᠦ᠋ᠭᠥᠳ ᠂ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠤ ᠦᠯᠵᠡᠢᠲᠡᠢ ᠡᠷᠭᠢᠭᠦᠯᠭᠡ ᠨᠦ᠋ᠭᠥᠳ ᠦᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ ᠃

ᠳᠥᠷᠥᠭᠥᠥ ᠮᠣᠷᠢᠨ ᠦ ᠮᠠᠭᠳᠠᠭᠠᠯ

    ᠳᠥᠷᠥᠭᠥᠥ ᠮᠣᠷᠢᠨ ᠦ ᠴᠣᠭ ᠵᠢᠪᠬᠣᠭ᠎ᠠ᠂ ᠬᠥᠯᠥᠭ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠢᠢ ᠳᠣᠭᠠᠴᠢᠨ ᠪᠢᠴᠢᠵᠡᠢ᠃ ᠴᠢᠩ ᠣᠯᠣᠰ ᠦᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ  ᠢᠢᠨ ᠰᠡᠭᠥᠯᠴᠢ᠂ ᠥᠰᠥᠨ ᠪᠢᠷ ᠦᠨ ᠪᠢᠴᠢᠮᠡᠯ᠃
    ᠤᠤᠯ ᠡᠬᠡ ᠨᠢ ᠳ᠋ᠧᠨ᠋ᠮᠠᠷᠺ ᠦᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠦ ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠣ ᠨᠣᠮ ᠦᠨ ᠰᠠᠩ ᠳᠦ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠤ ᠪᠤᠢ ; 1988 ᠣᠨ ᠦ 6 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠦ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠦᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠣᠮ ᠦᠨ ᠰᠠᠩ ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷᠯᠡᠨ ᠠᠪᠤᠪᠠ ᠃

ᠮᠣᠷᠢᠨ ᠤ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠳᠤᠷ

    ᠡᠨᠡ ᠪᠢᠴᠢᠮᠡᠯ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠦᠨ ᠨᠡᠢᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ ᠳ᠋ᠦ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠵᠦᠢᠯ ᠪᠠᠢᠪᠠᠴᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠦᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠲᠤᠭᠲᠠᠭᠤᠨ᠂ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠠᠢ᠌ᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠦ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠢᠴᠢᠮᠡᠯ ᠪᠤᠯᠤᠯᠲᠠᠢ᠂ ᠪᠢᠴᠢᠮᠡᠯ ᠦᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ 33*9cm ᠂ ᠳ᠋ᠠᠩ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠡᠬᠡ  ᠪᠠᠷ ᠬᠤᠯᠤᠰᠤᠨ ᠦᠵᠦᠭ ᠢᠶᠡᠷ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ10 ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ ᠨᠣᠮ᠂ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠨᠡᠢᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ ᠤᠨM- 729᠂ 636-1 ᠳ᠋ᠦ᠋ᠭᠡᠷ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ᠲᠠᠢ᠃
    ᠡᠨᠡ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠲᠦ ᠭᠤᠤᠯᠳᠠᠭᠤ ᠮᠤᠷᠢᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠯ᠂ ᠬᠤᠷᠳᠤ᠂ ᠭᠠᠳᠠᠷ ᠭᠠᠯᠪᠢᠷ ᠰᠢᠨᠵᠢ᠂ ᠬᠠᠳᠬᠤᠵᠤ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ᠂ ᠠᠷᠠᠳᠴᠢᠯᠠᠬᠤ᠂ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠴᠤᠯᠥ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠳᠠᠷ ᠡᠷᠭᠡᠲᠡᠨ ᠳᠦ ᠢᠯᠡᠷᠡᠬᠦ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ᠂ ᠦᠯᠵᠡᠢᠳᠤ ᠵᠢᠰᠦᠮ᠂ ᠨᠠᠰᠤ ᠵᠢᠯ᠂ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠡᠷᠭᠢᠭᠦᠯᠭᠡ᠂ ᠤᠶᠠᠭᠰᠠᠨ ᠮᠣᠷᠢ ᠶᠢ ᠬᠡᠷᠬᠢᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃ 
		 

ᠭᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠦᠷᠡᠰ ᠦᠨ ᠲᠠᠬᠢᠯ ᠣᠷᠣᠰᠢᠪᠠᠢ

    ᠠᠳᠤᠭᠤᠨ ᠰᠦᠷᠦᠭ ᠦᠨ ᠦᠷᠡᠰ ᠦᠨ ᠲᠠᠬᠢᠯ ᠦᠢᠯᠡᠳᠬᠦ  ᠰᠢᠲᠦᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ ᠂ ᠲᠠᠬᠢᠯᠴᠢ ᠨᠠᠷ ᠠᠶᠢᠯ ᠦᠨ ᠵᠡᠯᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠤᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠵᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠡᠴᠡ ᠣᠯᠠᠨ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠂ ᠠᠷᠠᠭᠳᠠ ᠳᠦᠭᠦᠷᠡᠩ ᠴᠡᠭᠡ ᠲᠠᠢ ᠂ ᠠᠪᠳᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠦᠭᠦᠷᠡᠩ ᠮᠥᠩᠭᠥ ᠲᠠᠢ ᠂ ᠳᠡᠭᠡᠪᠦᠷ ᠪᠥᠷᠬᠥᠭᠰᠡᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡ ᠲᠠᠢ ᠂ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠪᠥᠷᠬᠥᠭᠰᠡᠨ ᠠᠳᠤᠭᠤ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠬᠦᠰᠡᠨ ᠡᠷᠡᠮᠡᠯᠵᠡᠵᠦ ᠭᠡᠭᠦᠦ ᠶᠢᠨ ᠰᠦ᠋ ᠶᠢ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠳᠦ ᠡᠷᠭᠦᠨ ᠳᠠᠭᠠᠳᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃
    ᠡᠨᠡ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠦᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠦᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠦᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠩ ᠳᠦ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃

ᠭᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠰᠠᠴᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠤᠷᠤᠰᠢᠪᠡ

    ᠡᠨᠡ ᠪᠢᠴᠢᠮᠡᠯ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠦᠨ ᠨᠡᠢᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ ᠳ᠋ᠦ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠳᠠᠩᠰᠠᠨ ᠤ ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ᠄ 4076/96᠂ ᠱᠢᠹᠷ᠄ 294.2᠂ ᠭ-88᠂ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ᠄ 22 ᠬ 8 ᠰᠠᠨᠲ᠋ᠢᠮᠧᠲ᠋ᠷ᠂ ᠴᠠᠭᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠲᠥᠷᠥᠯ᠄ ᠣᠷᠣᠰ᠂ ᠪᠢᠴᠢᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠣᠨ᠄ XIX ᠵᠠᠭᠤᠨ᠂ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠦᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠯ᠄ ᠪᠢᠷ᠂ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ᠄ 6᠂ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ᠄ ᠰᠤᠳᠤᠷᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ᠃ 
    ᠲᠤᠰ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠨᠢ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠭᠡᠭᠦᠦ ᠶᠢᠨ ᠰᠦ᠋ ᠶᠢ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠂ ᠡᠬᠡ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠳ᠋ᠠᠬᠢᠨ ᠰᠠᠴᠤᠨ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠳᠦ ᠡᠷᠭᠦᠵᠦ ᠂ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠢ ᠬᠦᠰᠡᠨ ᠡᠷᠡᠮᠡᠯᠵᠡᠵᠦ ᠳᠠᠭᠠᠳᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠂ ᠰᠠᠴᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠲᠦᠯᠭᠡ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃

ᠭᠡᠭᠦᠦᠨ ᠦ ᠰᠦ᠋  ᠶᠢ ᠰᠠᠴᠤᠬᠤ ᠢᠷᠦᠭᠡᠯ ᠣᠷᠣᠰᠢᠪᠠᠢ

    ᠡᠨᠡ ᠪᠢᠴᠢᠮᠡᠯ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠦᠨ ᠨᠡᠢᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ ᠳ᠋ᠦ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠳᠠᠩᠰᠠᠨ ᠤ ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ᠄ 4078/96᠂ ᠱᠢᠹᠷ᠄ 294.1᠂ ᠭ-88᠂ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ᠄ 20 ᠬ 6.5 ᠰᠠᠨᠲ᠋ᠢᠮᠧᠲ᠋ᠷ᠂ ᠴᠠᠭᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠲᠥᠷᠥᠯ᠄ ᠣᠷᠣᠰ᠂ ᠪᠢᠴᠢᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠣᠨ᠄ XIX ᠵᠠᠭᠤᠨ᠂ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠦᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠯ᠄ ᠬᠤᠯᠤᠰᠤᠨ ᠦᠵᠦᠭ᠂ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ᠄ 5᠂ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ᠄ ᠰᠤᠳᠤᠷᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ᠃
     ᠲᠤᠰ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠲᠦ ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠲᠢᠪ ᠦᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠣᠷᠣᠨ ᠂ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠵᠡᠳ ᠲᠦ ᠠᠮᠲᠠ ᠪᠦᠷᠢᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠳᠡᠭᠡᠵᠢ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠭᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠰᠦ᠋ ᠶᠢ ᠡᠷᠭᠦᠨ ᠪᠠᠷᠢᠬᠤ ᠰᠢᠲᠦᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ 

ᠠᠳᠣᠭᠣᠨ ᠦ ᠬᠡᠰᠢᠭ ᠳᠠᠯᠠᠯᠬᠣ ᠵᠠᠩ ᠥᠢᠯᠡ ᠬᠡᠮᠡᠬᠥ ᠣᠷᠣᠰᠢᠪᠠᠢ

     ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠨᠣᠶᠠᠨ ᠬᠠᠨ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠠᠷᠪᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠣᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠥᠪᠦᠷᠬᠠᠩᠭᠠᠢ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠠᠷᠪᠠᠶᠢᠬᠡᠭᠡᠷ ᠡ  ᠵᠢᠨ ᠭᠠᠨᠳᠠᠩᠫᠦᠨᠴᠣᠭᠯᠢᠨ ᠬᠡᠶᠢᠳ ᠦᠨ ᠬᠠᠩᠪᠤ ᠯᠠᠮᠠ ᠶᠠ᠊ ᠂ ᠭᠠᠩᠵᠠᠶᠠᠭ᠋  ᠦᠨ ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠢᠢᠨ ᠠᠷᠬᠢᠪ ᠲᠤ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠠᠷᠪᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠦ 《ᠪᠠᠨᠳᠢᠳᠠ ᠯᠠᠮᠠᠳᠠᠨ》 ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠠᠯᠳᠠᠷᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠪᠢᠰᠢᠷᠡᠯᠲᠦ ᠮᠡᠷᠭᠡᠨ ᠪᠠᠨᠳᠢᠳᠠ ᠴᠡᠪᠡᠯᠸᠠᠩᠴᠥᠭᠳᠣᠷᠵᠢ (1836-1894) ᠍ ᠤᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠰᠢᠭ ᠪᠤᠶᠠᠨ ᠢ ᠳᠠᠭᠤᠳᠠᠬᠤ ᠳᠠᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ᠂ ᠠᠳᠤᠭᠤᠨ ᠤ ᠬᠡᠰᠢᠭ ᠳᠠᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠢᠶᠡᠷ 《rta’i gyang la brgyud nas zag med dpal ‘byor la rtag-tu rol tshul nam mkha’ mdzod kyi char rgyun ‘dzad med ces bya ba bzhugs so》᠂ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠢᠶᠠᠷ《ᠠᠳᠤᠭᠤᠨ ᠤ ᠬᠡᠰᠢᠭ ᠢᠶᠡᠷ ᠳᠠᠮᠵᠢᠵᠤ ᠴᠤᠪᠤᠷᠢᠯᠲᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠴᠣᠭ ᠤᠴᠠᠷᠠᠯ ᠳᠤ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢ ᠴᠡᠩᠭᠡᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠶᠣᠰᠣ ᠣᠭᠲᠠᠷᠭᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦ ᠰᠠᠩ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠤᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠯ ᠣᠷᠣᠰᠢᠪᠠᠢ》ᠨᠡᠷᠡᠲᠦ ᠠᠷᠪᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠦ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠮᠣᠳᠣᠨ ᠪᠠᠷᠰ ᠢᠶᠠᠷ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠢ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠳᠦ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠩᠭᠦᠢ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠣᠯᠠᠨ ᠤ ᠬᠦᠷᠲᠡᠭᠡᠯ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠠᠢ᠃
    ᠡᠨᠡ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠦᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠦᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠦᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠩ ᠳᠦ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃

ᠬᠤᠯᠠᠴᠢ ᠮᠣᠷᠢᠨ ᠤ ᠳᠠᠭᠤᠤ

    ᠡᠨᠡ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠲᠦ ᠡᠨᠡ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠴᠢᠷ ᠲᠦ ᠠᠮᠢ ᠨᠠᠰᠤ ᠂ ᠡᠳ᠋ ᠮᠠᠯ ᠂ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠪᠤᠶᠠᠨ ᠢ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠂ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠲᠦ ᠬᠤᠷᠳᠤᠨ ᠬᠦᠯᠦᠭ ᠦᠨ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯᠲᠦ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠂ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯᠲᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠢ ᠬᠦᠰᠡᠨ ᠪᠡᠯᠭᠡᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠰᠢᠲᠦᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ 
    ᠡᠨᠡ ᠪᠢᠴᠢᠮᠡᠯ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠦᠨ ᠨᠡᠢᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ ᠳ᠋ᠦ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠲᠤ ᠲᠥᠷᠥ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠣᠨ ᠳᠤ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠪᠡᠶᠢᠰᠡ ᠨᠣᠶᠠᠨᠲᠠᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠮᠣᠷᠢᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠦᠷᠦᠭ ᠦᠨ ᠭᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠠᠳᠤᠭᠤᠨ ᠤ ᠳᠠᠩᠰᠠ

     ᠲᠤᠰ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠲᠦ ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠲᠤ ᠲᠥᠷᠥ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠣᠨ ᠳᠤ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠪᠡᠶᠢᠰᠡ ᠨᠣᠶᠠᠨᠲᠠᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠮᠣᠷᠢᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠦᠷᠦᠭ ᠦᠨ ᠭᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠠᠳᠤᠭᠤᠨ ᠤ ᠳᠠᠩᠰᠠ  ᠶᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃
     ᠡᠨᠡ ᠪᠢᠴᠢᠮᠡᠯ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠦᠨ ᠨᠡᠢᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ ᠳ᠋ᠦ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃

   

     ᠲᠤᠰ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠨᠢ ᠬᠡᠢ ᠮᠣᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠩ ᠲᠠᠯᠪᠢᠬᠤ ᠶᠢ ᠬᠦᠰᠡᠭᠴᠢᠳ                                              ᠵᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠶᠠᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠵᠦ ᠂ ᠰᠠᠨᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯᠴᠢᠯᠡᠨ ᠪᠦᠲᠦᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠪᠡᠯᠭᠡᠳᠡᠯ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ ᠨᠣᠮ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠃
                       
12 3 4
ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠮᠤᠷᠢ ᠡᠷᠡᠬᠦᠯ ᠮᠡᠨᠳᠤ ᠶᠢᠨ    

ᠬᠣᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠄ 086-13804749201